ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων της παρ.4 του άρθρου 2 (ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων)  και του άρθρου 101 ( Ανώνυμες εταιρείες , Συνεταιρισμοί , Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης , Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές εταιρείες) οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές των μελών τους . Το Υπουργείο δέχεται ότι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων. Η επίσημη αιτιολογία του Υπουργείου για την μή έκπτωση των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών είναι ότι δεν αποτελούν παραγωγική δαπάνη των εταιρειών.....!!!!

Με την ίδια εγκύκλιο ορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες αναγνωρίζονται για έκπτωση απο τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δωρεές και χορηγίες, καθώς και ο χειρισμός για την έκπτωση απο τα ακαθάριστα έσοδα  της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012, η οποία επιβάλλεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 30.6.2014.

Περισότερα Πολ. 1095/29.4.2013